OCP spedytora ile kosztuje?

OCP spedytora ile kosztuje?

OCP spedytora ile kosztuje? Rynek ubezpieczeniowy posiada dobry produkt, który dedykowany jest spedytorom. Dlatego oprócz podstawowego ubezpieczenia OC mogą oni wykupić dodatkowe i chociaż nie obowiązkowe często okazuje zbawienne dla wielu firm spedycyjnych. Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej należy prześledzić oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych, poznać zakres ochrony, jakim obejmują działalność spedytora po wykupieniu polisy.

Kto to jest spedytor?

Zadaniem spedytora jest organizacja transportu towarów, jest on pośrednikiem między kontrahentem a przewoźnikiem. Stawiane wymagania to swobodne poruszanie się w regulacjach prawnych związanych z umowami przewozu, ubezpieczeniami oraz przepisami celnymi. Najważniejsze obowiązki spedytora to przyjmowanie zleceń na wykonanie przewozu, wybranie odpowiedniego pojazdu do wykonania transportu drogowego a następnie wydanie przesyłki. Czasami właściciel firmy przewozowej jest jednocześnie spedytorem. OCP spedytora a dokładniej firmy spedycyjnej obejmuje odpowiedni zakres logistyki.

Składka takiej polisy wyliczana jest z uwzględnieniem:

  • Terytorium, na jakim będą świadczone usługi spedycyjne
  • Okresu, w jakim będą prowadzone czynności spedycyjne
  • Szkód, jakie miały miejsce we wcześniejszych latach
  • Rocznego przychodu netto
  • Sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odnośnie jednego zdarzenia.

Czym jest dobrowolne ubezpieczenie przewoźnika-spedytora?

OCP spedytora ile kosztuje?
OCP spedytora ile kosztuje?

Istotą sprawy jest przedmiot ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.ain.edu.pl/ocp-ile-kosztuje/, czyli jego odpowiedzialność cywilna względem kontrahenta. Taka polisa gwarantuje ubezpieczenie od odpowiedzialności spedytora i ceduje ją na ubezpieczyciela. Co obejmuje? Szkody finansowe i rzeczowe wynikłe z powodu całkowitego lub częściowego niewykonania zlecenia z powodów zdarzeń losowych. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie tylko wtedy, gdy szkoda nie powstała w wyniku niedbalstwa, zaniechania i lekkomyślności ubezpieczonego.

Ważna sprawa – OCP spedytora ile kosztuje? Na całkowity koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika-spedytora składa się wiele czynników i nie można określić go dla wszystkich jednakowo. Wszystkie składki wyliczane są indywidualnie zgodnie z potrzebami danej firmy. Oczywiście niezwykle ważne są negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym możemy pomóc bazując na swoim doświadczeniu i znajomości branży. Przy określaniu składki będą uwzględniane takie składowe jak: charakter i rozmiar działalności firmy przewozowej, kompetencje, wielkość szkód dotąd spowodowanych, typ przewozów.  

Dużą rolę przy stwierdzaniu kosztów ubezpieczenia OCP spedytora ma kwota, na jaką ma być ubezpieczona działalność transportowa i jak zawsze ocena ryzyka. Suma gwarancyjna określana jest na podstawie rodzaju samochodów, jakimi wykonywane są przewozy towarów. Ponadto działalność branży transportowej regulują stosowne akty prawne, w związku z tym odpowiedzialność wartościowana jest zgodnie z przepisami prawa.

Czy dobrowolne ubezpieczenie jest korzystne?

Polisa OCP spedytora jest korzystna nie tylko dla ubezpieczonego, ale także dla zleceniodawcy, ponieważ szkoda zostanie zlikwidowana przez ubezpieczyciela. Co stanowi szkodę? Zniszczony, uszkodzony czy skradziony towar. Nie posiadając takiej ochrony spedytor jest narażony na ponoszenie kosztów usunięcia szkody z własnych środków finansowych a często są to bardzo duże sumy. Model zabezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora jest połączeniem ubezpieczenia OCP i odpowiedzialności cywilnej spedytora, z których podstawowym jest OCP, czyli OC przewoźnika umownego.

Podsumowując należy stwierdzić, że ubezpieczenie powinno skupiać się na ochronie odpowiedzialności cywilnej spedytora zgodnie z podpisywanymi umowami na przewóz towarów. Polisa przewoźnika powinna także uwzględniać odpowiedzialność cywilną spedytora wynikającą z umów spedycji oraz odpowiedzialności cywilnej, jaka powstaje przy zawieraniu umów przewozu kabotażowego. Specjaliści znający rynek ubezpieczeń dla przewoźników potrafią wybrać ofertę na wykup najkorzystniejszej polisy dla spedytora, która skutecznie zabezpieczy jego interesy.    

Różnice miedzy odpowiedzialnością cywilną przewoźnika a spedytora

OCP to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale wymagane przez wielu kontrahentów i stanowiące podstawę wyboru danej firmy przewozowej. Dzięki posiadaniu takiej polisy zleceniodawca uzyskuje pewność, że otrzyma odszkodowanie w przypadku szkody na jego towarze w wyniku zniszczenia, kradzieży, opóźnienia w dostawie.

OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest ubezpieczeniem dla spedytorów organizujących transport towarów na zlecenie swoich klientów. Dokładnie to odpowiedzialność spedytora z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi spedycyjnej. Jakie działania wiążą się z pracą spedytora? Podpisanie umowy o przewóz towaru z przewoźnikiem, sporządzenie dokumentów przewozowych, przygotowanie wytycznych związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem towaru itp. Jeżeli ubezpieczenie będzie obejmowało droższą opcję polisy, spedytor będzie mógł być chroniony na wypadek kradzieży ładunku lub szkód wynikających ze zniszczenia przewożonego towaru. Wybierając konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe trzeba szczegółowo przeanalizować zakres ochrony.